அமைதியின் தெய்வமே இறைவா

அமைதியின் தெய்வமே இறைவா 
என் இதயத் தலைவனே 
அருள்வாய் அருள்வாய் யாம் ஏங்கித் தேடுகின்ற அமைதி 
அமைதி அமைதி எங்கும் என்றும் அமைதி - 2 

1. நீதிப் பாதையில் நடப்பவர் சுவைப்பது அமைதி அமைதி 
தியாகச் சிகரத்தில் நிலைப்பவர் பெறுவது அமைதி அமைதி (2) 
அன்பு மொழியை விதைத்திடுவோர் 
அருளின் பயிரை அறுத்திடுவார் (2) 
அமைதி அமைதி எங்கும் என்றும் அமைதி - 2 

2. உறவைத் தேடியே உரிமைகள் காத்தால் அமைதி அமைதி 
உயிரை மதித்தால் உண்மையில் நிலைத்தால் அமைதி அமைதி(2) 
ஓங்கும் வன்முறை ஒழித்திடுவோம் 
வீங்கும் ஆயுதம் களைந்திடுவோம் (2) 
அமைதி அமைதி எங்கும் என்றும் அமைதி - 2