அமைதியின் தூதனாய் என்னையே மாற்றுமே

அமைதியின் தூதனாய் என்னையே மாற்றுமே - 2 
அன்பனே இறைவனே என்னிலே வாருமே 
அமைதியின் தூதனாய் என்னையே மாற்றுமே 

1. பகைமை உள்ள இடத்தில் பாசத்தை வளர்க்கவும் - 2 
வேதனை நிறைந்த மனதில் மன்னிப்பு வழங்கவும் 
கலக்கம் அடையும் வாழ்வில் நம்பிக்கை ஊட்டவும் 

2. தளர்ச்சி ஓங்கும் பொழுது மனதிடம் தழைக்கவும் - 2 
இருளே சூழும் வேளை ஒளியை ஏற்றவும் 
துயரம் வாட்டும் நேரம் உதயம் காணவும் 

3. ஆறுதல் அன்பை அளித்து புரிதலை வளர்க்கவும் - 2 
கொடுப்பதில் நிறைவைக் கண்டு மன்னித்து வாழவும் 
தன்னலம் ஒழித்துப் புதிய உலகம் படைக்கவும்