அஞ்சாதே தேவன் இயேசு நம்மோடு

அஞ்சாதே தேவன் இயேசு நம்மோடு 
எந்தத் துன்பம் வந்தாலும் துயரம் வந்தாலும் 
தேவன் இயேசு நம்மோடு - அஞ்சாதே (2) 

1. குன்றும் அசைந்து போகலாம் - எந்தக் 
குகையும் பெயர்ந்து போகலாம் (2) 
அவர் அன்பு அது மாறாதது 
எந்த நிலையிலும் அது மறையாதது - எந்தத் துன்பம்...

2. தாய் நம்மை மறந்திட்ட போதிலும் - நம் 
தந்தை வெறுத்திட்ட போதிலும் (2) 
அவர் அரணாய் நம்மில் இருக்கின்றார் 
தினம் அன்பை நம்மில் பொழிகிறார் - எந்தத் துன்பம்...