அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம்

அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம் 
மாறும் உலகில் மாறா உன் உறவே நிரந்தரம் -2 
இம்மை வாழ்வில் மறுமை இருப்பது நிரந்தரம் நான் 
மாண்ட பின்பும் உன்னில் உயிர்ப்பது நிரந்தரம் 
நிரந்தரம் -2 நீயே நிரந்தரம் (2) 

1. தாயின் அன்பு சேய்க்கு இங்கே நிரந்தரம் 
தாயும் தந்தையும் எமக்கு நீயே நிரந்தரம் 
தேயும் வாழ்வில் நம்பிக்கை நீயே நிரந்தரம் 
நான் சாயும் போது காப்பது நீயே நிரந்தரம் -2 
நிரந்தரம் -2 நீயே நிரந்தரம் (2) 

2. செல்வங்கள் கொணரும் இன்பத்தில் இல்லை நிரந்தரம் 
பதவியும் புகழும் தருவது இல்லை நிரந்தரம் 
நிலைவாழ்வு என்னும் நிஜமான நீயே நிரந்தரம் - அதன் 
விலையாக எனை நீ உன்னில் இணைப்பாய் நிரந்தரம் -2 
நிரந்தரம் -2 நீயே நிரந்தரம் (2)