దేవమాత తెలుగు రేడియో
  

06.00-07.00 am - తిరుపల్లి ప్రత్యక్ష ప్రసారం (వేలంకన్ని ఆరోకియ మాత దిద్దుబాటు సామ్రాజ్యం)

మధ్యాహ్నం 03.00-03.30 గంటలకు - దివ్య కరుణా కార్యక్రమం.

10.00-12.00 pm - కాలం నాశనం చేయని పాత పాటలు.

శుక్రవారం సాయంత్రం 06.00-06.50 pm - శిలువ.


ఇతర సమయాల్లో మధురమైన క్యాథలిక్ పాటలు అంతరాయం లేకుండా 24 గంటలూ ప్రసారం చేయబడతాయి. (20,000 కంటే ఎక్కువ పాటలు ఉన్నాయి). చూస్తూనే ఉండండి.