மாதாவே துணை நீரே

மாதாவே துணை நீரே உம்மை வாழ்த்திப் போற்ற வரந்தாரும்
ஈதோ பிள்ளைகள் வந்தோம் அம்மா
ஏற்றன் பாக எமைப் பாரும் - 2


1. வானோர் தம்மரசே தாயே எம் 
மன்றாட்டைத் தயவாய் கேளும் - 2
ஈனோர் என்றெம்மை நீர் தள்ளாமல் 
எக்காலத்துமே தற்காரும்


2. ஒன்றே கேட்டிடுவோம் தாயே யாம் 
ஓர் சாவான பாவந்தானும் - 2
என்றேனும் செய்திடாமற் காத்து 
எம்மை சுத்தர்களாய்ப் பேணும்