✠ பாஸ்கா திருவிழிப்பு பாடல்கள்

பாஸ்கா புகழுரை

சகல புனிதர்கள் மன்றாட்டுமாலை

தேவாலய வலப்புறமிருந்து தண்ணீர்

உமது ஆவியை விடுத்தருளும்

ஆண்டவர் மாண்புடன் புகழ்

உயிர்த்தார் கிறிஸ்து உயிர்த்தார்

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார்

உயிர்ப்போம் உண்மை இறைவனில் உயிர்ப்போம்

கிறிஸ்து அனைத்தையும் வெல்க

சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி

சிலுவையில் அறையுண்ட மெசியா

சொன்னபடி உயிர்தெழுந்தார் சொல்

புதிய இதயம் வேண்டுமா

கிறிஸ்துவின் ஒளி இதோ

உமது ஆவியை விடுத்தருளும்

கலைமான் நீரோடைகளை ஆர்வமுடன்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா

தேவாலய வலப்புறமிருந்து தண்ணீர்

ஆமென் அல்லேலூயா மகத்துவத்

இந்நாளில் இயேசுநாதர் உயிர்த்தார்

உயிர்த்த என் இறைவன்

ஒவ்வொரு பகிர்வும் புனித

சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி

சிலுவையில் இயேசுவை இணைத்ததெல்லாம்

வைகறை வானமே மேகப்பூக்களால்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...