✠ அருங்கொடைப் பாடல்கள்

அக்கினி மயமே பரிசுத்த

அப்பா பிதாவே அன்பான

அப்பா பிதாவே அனைத்தையும்

ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம்

ஆட்கொள்ள வந்திடுவாய் 

ஆண்டவரே அன்பான தேவனே

ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே

ஆவியிலே புதுமை அடைவோம்

ஆவியைத் தரவேண்டும் இறைவா

ஆவியைத் தாரும் இயேசுவே

ஆற்றலாலும் அல்ல அல்ல

ஆறுதலின் தெய்வமே உம்முடைய

இயக்கம் அளிக்கும் ஆவியே

இயேசு நம்மோடு இருக்கின்றார்

இயேசு நல்லவர் அவர்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே

இயேசு இராஜா வந்திருக்கிறார்

உன் தேவன் உன்னோடு

உன்னதத்தின் ஆவியை உந்தன்

ஊற்றுத் தண்ணீரே எந்தன்

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும்

எதைச் செய்யவும் எனக்கு

எல்லா வரமும் நிரம்பித்

என் ஆவியும் தூய

என்னைத் தேடி இயேசு

ஒரு தாய் தேற்றுவது

ஓ பரிசுத்த ஆவியே

கவலைகள் இனி வேண்டாம்

கவலைப்படாதே கலங்கி நிற்காதே

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு

சந்தோசம் பொங்குதே சந்தோசம்

சர்வ வல்லவர் என்

சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி

தாய்க்கு அன்பு வற்றிப்

தூய ஆவியே துணையாக

தூய ஆவியே துணையாய்

தூய நேய ஆவியே

தொடும் என் கண்களையே

நல்லதொரு செய்தியினை நான்

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரிசுத்த ஆவியே வாரும்

புதியதோர் படைப்பாய் புவியினை

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும்

வந்துபாரும் எம் இறைவா

வருவாய் நெஞ்சம் நிறைந்திட

வானத்திலிருந்து வையம் எழுந்து

கலங்காதே மகனே கலங்காதே

விண்ணப்பதை்தைக் கேட்பவரேபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...