✠ நற்கருணை ஆசீர்

பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே

என் தேவனே என் தேவனே

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகிற

மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமானத்தை

அருட்திரு தேவ தேவன் போற்றி

நிலையான புகழுக்குரிய (நித்திய ஸ்துதிக்குரிய)பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...