இனிய உன் நாமம் ஒதிடல் தினமே

இனிய உன் நாமம் ஒதிடல் தினமே
அனைவரும் மகிழ்வோமே - 2
தாயினும் மேலாம் தாயுமே நீயே தமியோர் திரவியமே - 2
அன்பிதே அன்பிதே மாதா
தன்னலமே அற்ற மாதா - 2 தாயினும்...

2. கலைமொழியால் உனைத் துதித்திட நாளும்
கவலைகள் நீங்குமம்மா - 2
தேனிசைப் பாவால் தாயுன்னைப் பாட தேவிட்டா உணவாமே - 2

3. பஞ்சமும் நோயும் பகையும் தீர
பரிவுடன் பாருமம்மா - 2
வளமோடு யாவும் நலமுடன் வாழ வரமொன்று தாருமம்மா - 2

4. பஞ்சமும் நோயும் பகையும் தீர
பார்த்திபன் இயேசுவையே - 2
அஞ்சலி புரிவோம் அம்மா மரியே அனவரதமும் துதிப்போம் - 2