✠ தவக்காலப் பாடல்கள்

ஆயன் மந்தையைக் காப்பது

இயேசு கிறிஸ்துவே எங்கள்

என்னை நீ நேசிக்க

என்னை நேசிக்கின்றாயா

கருணை தெய்வமே கண்பாரும்

கல்மனம் கரைய கண்களும்

கல்வாரி பூக்களை எம்

சிலுவையை நிமிர்ந்து பாராயோ

சுமைசுமந்து சோர்ந்திருப்போரே

தந்தையே கூடுமானால் இந்தத்

தபசு காலம் அழைக்குதையா

தயை செய்வாய் நாதா

தவக்காலம் இது தவக்காலம்

தேவகுமாரா கேட்கிறதா என்

நாள்தோறும் நான் சுமக்கும்

மனந்திரும்பு மனிதா நீ

மனிதனே நீ மண்ணாக

மனிதா ஓ மனிதா


இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ

அப்பத்தின் சாயலுள் மறைந்தே

இயேசுவே என் தெய்வமே

எம் இயேசுவே எம்

என் பிழை எல்லாம்

என்னை நேசிக்கின்றாயா

உம் இரத்தத்தால் என்னைக்

சிலுவையில் தொங்கும் செம்மறியே

தயை செய்வாய் நாதா

தவக்காலம் இது தவக்காலம்

துணையின்றி ஏங்கிடும் ஏழை

தூய நல் ஆண்டவரே

தேவனே என்னைப் பாருமே

பாடுகள் நீர் பட்டபோது

மனிதனே நீ மண்ணாக

விந்தை கிறிஸ்தேசு இராஜா

ஜீவிய நாள் முழுதும்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...