பாடுகள் நீர் பட்ட போது

பாடுகள் நீர் பட்ட போது பாய்ந்து ஓடிய இரத்தம்
கோடி பாவம் தீர்த்து மோட்சம் கொள்ளுவிக்க வல்லதே

1. கெட்டுப் போனோம் பாவியானோம் கிருபை செய் நாதனே
மட்டிலாக் கருணை என் மேல் வைத்திரங்கும் இயேசுவே

2. துட்ட யூதர் தூணினோடு தூய கைகள் கட்டியே
கஷ்டமாய் அடித்த போது காய்ந்த செந்நீர் எத்துணை

3. சென்னிமேற் கொடிய யூதர் சேர்த்து வைத்த முள்முடி
தன்னால் வடிந்த ரத்தத்தால் சாவான பாவம் நீங்குமே

4. ஐந்து காயத்தால் வடிந்த அரிய ரத்தத்தினால்
மிஞ்சும் எங்கள் பாவம் தீர்க்க வேண்டுகின்றோம் இயேசுவே