✠ தியானப் பாடல்கள்

அகழ்ந்திடுவார் தம்மை என்றும்

அஞ்சாதே அஞ்சாதே நான்

அஞ்சாதே ஆண்டவர் துணையிருக்க

அஞ்சாதே தேவன் இயேசு

அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே

அமைதியில் உறவாடும் இறைவா

அமைதியின் தூதனாய் இறைவா

அமைதியின் தூதனாய் என்னை

அமைதியின் தூதனாய் என்னையே

அமைதியின் தெய்வமே இறைவா

அமைதியைத் தேடியே என்

அரவணைக்கும் அன்பு தெய்வமே

அழகான பா ஒன்று

அன்பின் தீபம் ஏற்றவேண்டும்

அன்பு என்பது வல்லமை

அன்புக்குப் பாடல் பாடுவேன்

அன்பு செய்யுங்கள்

அன்புள்ள சீடனுக்கு உன்

அன்பென்பது ஒரு இறையியல்

அன்பே அன்பே இறையன்பே

அன்பே அன்பே உயர்ந்தது

அன்பே இறைவா அனைவரும்

அன்பே கடவுள் என்றால்

அனைத்தையும் படைத்த தந்தையின்

ஆண்டவரின் ஆவி என்மேலே

ஆண்டவரே என் தேவனே

ஆண்டவரே தாவீதின் திருமகனே

ஆண்டவரே பேசும் அடியவன்

ஆண்டவனே என்று உம்மை

இசை ஒன்று இசைக்கின்றேன்

இசைதரும் நரம்பாய் வந்தேன்

இதயத் துடிப்பில் உணர்வேன்

இதயம் பாடும் பாடலுக்கு

இதயமே இதயமே மெல்லத்

இமைப் பொழுதேனும் எனைப்

இயற்கையின் அதிசயம் அது

இயேசு இயேசு என்று

இயேசு என்னும் நாமம்

இயேசு என்னை அன்பு

இயேசு எனது இறைவன்

இயேசு நாதர் கூறுகிறார்

இயேசு நாமம் பாடப்

இயேசுவின் திருநாம கீதம்

இயேசுவே இத்தரணியெங்கும் உன்னைக்

இயேசுவே உந்தன் வார்த்தையால்

இயேசுவே உயிர் ஆற்றலே

இயேசுவே உன் அருகில்

இயேசுவே உன் வார்த்தை

இயேசுவே என்னிறைவா உமது

இயேசுவே என்னுடன் நீ

இரக்கம் நிறைந்த தெய்வமே

இளங்காலைப் பொழுதே என்

இறைச்சமூகமாய் நாங்கள் வாழவே

இறைவன் கரங்கள் இசைக்கும்

இறைவன் நமது வானகத்

இறைவா உன் திருமுன்

இறைவா எனக்கொரு ஆசை

இறைவார்த்தை கேட்டு இதயத்தில்

இன்பக் கனவொன்று நான்

உங்களிடையே அப்படி இருக்கக்

உங்களுக்குச் சமாதானம்

உதிர்ந்து போன பூவானேன்

உம்மிடம் அடைக்கலம் புகுந்தேன்

உம்மை நான் நேசிக்கின்றேன்

உம்மைப் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும்

உருதந்து உயிர்தந்து தினம்

உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஒரு

உறவெல்லாம் நீயே என்

உறவே மனிதம் உறவே

உன் கரத்தோடு என்

உன் கையில் என்

உன் திருயாழில் என்

உன் திருவீணையில் என்னை

உன் நாமம் சொல்லச்

உன்னிடம் உன்னிடம் இன்றுநான்

உன்னை நம்பி வாழும்

உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை

உனக்காக இனிவாழ முடிவெடுத்தேன்

உனக்காக நான் வாழத்

உனக்காகப் புகழ்கீதம் இசைத்திடுவேன்

எத்துணை நன்று என்றும்

எந்தன் இதய கானம்

எந்தன் இதயம் பாடும்

எந்தன் உயிரே நீதான்

எந்தன் மனதில் இன்றும்

எம்மை உமது கருவியாய்

எளிய உள்ளம் படைத்த

எழுந்து நடந்திட வேண்டும்

என் அன்பு இயேசுவே

என் இயேசுவே உன்

என் இயேசுவே உன்னை

என் இறைவா உனை

என் உள்ளம் கவியொன்று

என் கரம் பிடித்து

என் தெய்வம் வாழும்

என் தேடல் நீ

என் தேவனே உன்

என் நெஞ்சின் ஓசையில்

என் மனதில் நிற்கின்ற

என் மனம் பாடும்

என் வாழ்வின் ஆதாரம்

என்னுயிரே என்னுயிரே கலக்கம்

என்னுள்ளம் தேடுதே உன்

என்னை அனுப்பும் தெய்வமே

என்னைச் சுமப்பதனால் இறைவா

என்னைச் சுமப்பதனால் இறைவா

என்னைப் பிரிந்து உன்னால்

என்னைப் பெயர் சொல்லி

ஒரு கணம் உனது

ஒரு கணமும் எனைப்

ஒரு தரம் ஒரே

ஒரு நிமிடம் உன்

ஒரு வரம் நான்

ஒரு வார்த்தை சொன்னால்

ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே

ஒவ்வொரு நாளும் என்

ஒளியாய் மழையாய் நீ

ஒளியானவா உயிரானவா மன்னவன்

கடல் கடந்து சென்றாலும்

கடல் நோக்கி நதிகள்

கடலில் கரையும் நதிபோல்

கடவுள் உனக்கு வாழ்வு

கவலைப்படாதீர் என்றும் கவலைப்படாதீர்

காத்திருக்கும் கண்களுக்கு காட்சியாகக்

கிறிஸ்துவின் அன்பினின்று நம்மைப்

சமாதானக் கடவுளே போற்றி

சிறகை இழந்த பறவை

சிறு குழந்தை போல்

சின்ன இதயம் திறந்துள்ளேன்

சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே

தினமொரு வரம் வேண்டும்

தெய்வம் நமது தாயும்

தெய்வமே உன் பார்வை

தேடுகிறேன் உன்னையே தெய்வமே

நல்ல இதயம் ஒன்று

நான் இனி நீ

நான் உன்னைக் கேட்பதெல்லாம்

நான் உன்னைப் பாடவந்தேன்

நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

நான் வாழ்ந்ததும் மண்ணில்

நானே உன் அன்பு

நானே உன் கடவுள்

நிம்மதியாய் வாழ்ந்திடவே நெஞ்சம்

நிலையான சொந்தம் நீதானே

நிலையில்லா உலகு நிஐமில்லா

நீ இல்லாத உள்ளம்

நீ எந்தன் நண்பன்

நீ என் மகனல்லவா

நீதானே இறைவா நிலையான

நீயாக நான் மாற

நீயாக நான் மாற

நீயின்றி வாழ்வேது இறைவா

நீயின்றி வேறேது சொந்தம்

நீயே எமது வழி

நீயே என் கோயில்

நீயே என் சொந்தம்

நீர் ஒருவர் மட்டும்

நீலவானின் நிலவுபோல் இனிமை

பார்க்கும் முகமெல்லாம் இறைச்

பார்வை பெறவேண்டும் நான்

பாலைவனம் சோலையாகும் பஞ்சமெல்லாம்

புதுவாழ்வு நான் பெறவேண்டும்

மழலை இதயம் நாடி

மழலை சிரிப்பும் குழந்தை

மன்னவா உன் வாசல்

மனித நேயமே உயர்வேதம்

மாறாத நேசம் எனில்

யார் உன்னைக் கைவிட்ட

யாரிடம் செல்வோம் இறைவா

வண்ணத்தமிழ் பாட்டுப்பாடி அழகு

வழிகாட்டும் என் தெய்வமே

வார்த்தையே எம் தேவனே

வானம் பொழிந்த அன்பேபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...