✠ திருமணப் பாடல்கள்

உங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் உங்களுக்கு

இன்று முதல் உன்னை நான் ஆசீர்

ஏதேனில் ஆதிமணம் உண்டான

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில்

மூவொரு இறைவன் அன்பு

மங்களம் செழிக்க கிருபை அருளும்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...