✠ தூய ஆவியார் பாடல்கள்

அப்பா பிதாவே அன்பான

ஆவியான தேவனே அசைவாடுமே

ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே

ஆவியானவரே ஆவியானவரே

ஆவியானவரே என்னை நிரப்பிடுமே

ஆவியிலே புதுமை அடைவோம்

ஆவியைத் தரவேண்டும் இறைவா

ஆவியைத் தாரும் இயேசுவே

ஆற்றலாலுமல்ல சக்தியாலுமல்ல

உன்னதத்தின் ஆவியை உந்தன்

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும்

எல்லா வரமும் நிரம்பித்

ஒளியூட்டும் இறையாவியே என்றும்

ஓ பரிசுத்த ஆவியே

கடவுள் ஆவியானவர்

தூய ஆவியே உந்தன்

தூய ஆவியே எழுந்தருள்வீர்

தூய ஆவியே துணையாக

தூய ஆவியே வருக

தேவ தூய ஆவியே

தேவ ஸ்பிரீத்து சாந்துவே

தேற்றிடும் தூய ஆவியே

பரிசுத்த ஆவியே வாரும்

வல்லமை தேவை தேவா

வாரீர் படைத்திடும் தூய

வாருமய்யா இறை வாருமய்யா

வானத்தில் இருந்து வையகம்

வானம் திறந்து வெண்புறா

விண்ணகத் தந்தையின் விண்ணக

ஸ்பிரீத்து சாந்துவே வாரும்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...