மாமறை புகழும் மரியென்னும் மலரே

மாமறை புகழும் மரியென்னும் மலரே
மாதரின் மாமணியே - 2

1. அமலியாய் உதித்து அலகையை மிதித்து
அவனியைக் காத்த ஆரணங்கே - 2
உருவிலா இறைவன் கருவினில் மலர
உறைவிடம் தந்த ஆலயமே

2. பழியினைச் சுமந்த உலகினில் பிறந்து
ஒளியினை ஏற்றிய அகல்விளக்கே - 2
இருள்திரை அகற்றி அருள்வழி காட்டி
வானக வாழ்வை அளிப்பாயே