ஆசைமேல் ஆசையாய் இருந்தேன்

ஆசைமேல் ஆசையாய் இருந்தேன் - இந்த
பாஸ்கா உணவை உண்பதற்கு (நான்) - 2

1. பாடுகள் துவங்கும் காலம் இது 
நம் கண் முன் தெரிகின்றது
பகிர்ந்திடும் விருந்து வேளையிது 
இங்கு அன்பு மலர்கின்றது
அன்பில் பிறந்திடும் துன்பங்கள் 
- மகிமையின் வாசல்கள் - 2


2. உடலின் உழைப்பும் வலிமையையும் - நாம்
பகிர்ந்தே வாழ்ந்திடுவோம்
குருதியில் கலந்த நல்லறங்கள் நம்
வாழ்வில் நிறைத்திடுவோம்
பகிர்ந்து வாழும் நெஞ்சங்கள் 
- பலியதன் பீடங்கள் - 2