✠ காணிக்கைப் பாடல்கள்

அகிலம் படைத்த ஆண்டவனே

அடியோர் யாம் தரும்

அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் அர்ப்பணமே

அர்ப்பண மலராய் வந்தேன்

அர்ப்பணமாகிடும் நேரமிது

அர்ப்பணமாகினேன் உன் அன்பிலே

அர்ப்பணித்தேன் என்னையே இயேசுவே

அள்ளித் தருகின்றேன் அனைத்தையும்

அன்பிற்கே எம்மை அர்ப்பணித்தோம்

அன்பின் இறைவா எந்தன்

அன்பின் பலியாய் ஏற்பாய்

அன்புக்கு ஈடாகும் ஏழையின்

அன்புடன் ஏற்பீர் எங்கள்

அன்போடு வந்தோம் காணிக்கை

ஆனந்த மலர்கள் அழகாகச்

ஆனந்த ராகம் பாடியே

இதய காணிக்கை இறவாத

இதயத்தில் காணிக்கை சேர்த்தோம்

இதய நன்றி காணிக்கை

இதயம் நிறைந்த காணிக்கை

இதயம் பாடும் இனிய

இதோ உமது அடிமை

இருகரம் குவித்து இறைவா

இறைவா உந்தன் அரசு

இறைவா உந்தன் பாதம்

உடல்பொருள் ஆவியெல்லாம் இறைவா

உடல்பொருள் ஆவி எல்லாம்

உள்ளத்திலே உள்ளதெல்லாம்

உள்ளத்தைத் தந்தேன் இறைவா

உள்ளம் மகிழ்கின்றோம் உவந்து

உழைக்கும் கரங்கள் படைக்கும்

உழைப்பைக் கொடுத்தோமே

உன்னிடத்தில் என்ன இல்லை

உனக்கென நான் தரும்

எடுத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே

எடுத்து வந்தோம் காணிக்கையை

எது வேண்டும் உனக்கு

எதைக் கொடுப்பேன் நான்

எதை நான் தருவேன்

எதை நான் தருவேன்

எந்தன் உள்ளம் தந்தேன்

எல்லாம் உமதே எதை

எல்லாம் கொணர்ந்தோம் திருவடி

எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய்

எல்லையில்லாத அன்பாலே உம்

எல்லையில்லா அன்பிலே என்னை

என் இயேசு என்னைக்

என் நெஞ்ச நாயகா

என் நெஞ்ச வீணையில்

என் வாழ்வின் பொருள்தனை

என்ன தருவேன் நான்

என்னுயிரே என் இறைவா

என்னை உமக்களித்தேன்

என்னை உன்னில் இணைக்க

என்னைத் தந்திட எழுந்து

என்னைத் தந்தேன் இறைவா

என்னைத் தந்தேன் எல்லாம்

என்னை நான் உனக்குத்

என்னையே முழுவதும் உம்மிடம்

எனக்காக நீ தந்த

எனக்காகப் பலியாகும் அன்பின்

ஏழை எந்தன் உள்ளத்தை

ஏழை என்னை காணிக்கையாகத்

கரங்கள் ஏந்தும் காணிக்கை

கனிவோடு ஏற்பாய் என்

காணிக்கை இன்று தரவந்தோம்

காணிக்கை கரம் ஏந்தி

காணிக்கை தந்தேன் இறைவா

காணிக்கை தந்தேன் கனிவுடன்

காணிக்கை தந்தேன் தேவா

காணிக்கை தந்தேனே இறைவா

காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே

காணிக்கை தந்தோம் கனிவாய்

காணிக்கை தர நான்

காணிக்கை தர நான்

காணிக்கை தர வந்தோம்

காணிக்கை தரவந்தோம் தந்தோம்

காணிக்கை தருகின்றோம்

காணிக்கை தரும் நேரம்

காணிக்கைப் பொருட்களை இறைவா

காணிக்கையாக நான் வந்தேன்

காணிக்கையாய் எனைக் கொணர்ந்தேன்

கானங்கள் பாடும் காலை

கையளிக்கின்றேன் இறைவா எந்தன்

கொடுப்பதன் இன்பம் பெறுவதில்

சமர்ப்பணம் செய்தேன் இறைவா

தந்தாய் நாங்கள் வந்தோம்

தந்திட்ட பொருட்கள் யாவையும்

தந்திட வருகின்றேன் நிறைவாய்

தந்தேன் இறைவா உன்

தந்தேன் தந்தேன் இறைவா

தந்தேன் வாழ்வினை அர்ப்பணமாய்

தரணியர் இணைந்து தரும்பலிப்

தருவேன் காணிக்கை

தருவேன் தருவேன் காணிக்கையாய்

தன்னலம் மறந்து தரவந்தேன்

திருப்பலியில் என்னைத் தந்திடுவேன்

திருமலர்ப் பாதம் பணிந்தேன்

திருவே திருப்பலிப் பொருள்தனையே

தினம் தினம் தன்னையே

தீப ஆரத்தி திருவடி

தெய்வீக பலியில் உறவாடும்

தேவா உந்தன் பலியாக

நாங்கள் தருகின்ற காணிக்கை

நானே ஒரு காணிக்கைப்

நானே ஒரு காணிக்கைப்

நீர் தந்த வாழ்க்கையிது

படைத்ததெல்லாம் தரவந்தோம்

படைப்பு எல்லாம் உமக்கே

படியேறி வருகின்றேன் தேவா

பரம்பொருளே எமைத் தரவே

பலிப்பீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

பலிப்பீடம் தேடி வருகின்றேன்

பலியிட வருகின்றேன் என்னை

பலியிடும் நேரம் பரிசுத்த

பிரியாத உறவே என்

பொன்மலர் பாதமே என்மனம்

பொன்னும் பொருளுமில்லை என்னிடத்தில்

பொன்னும் போளமும் என்னிடமில்லை

மண்ணிற்கு விண்ணதன் காணிக்கை

மணம் தரும் மலரில்

மனமென்னும் பொன்தட்டில் இறைவா

வந்தேன் உந்தன் இல்லம்

வந்தோம் தந்திடவே தந்தாய்

வருகின்றேன் பலியாய் என்னை

வருகின்றோம் இந்நாளில் நன்றி

வாழ்வின் தோட்டத்தில் வகைவகையான

வாழ்வின் நாயகனே நான்

வாழ்வைப் பலியாய் மாற்ற

வெள்ளைத் தூபப் புகை


அப்பம் தந்தோம் அன்பைத்

அர்ப்பணப் பூவாக அர்ச்சனையாய்

அர்ப்பணித்தேன் என்னை ஆண்டவா

அன்பின் இறைவா படைப்பின்

இதயம் இணைந்து நாங்கள்

இதயம் தர வந்தேன்

இரந்து படும் ஏழையின்

இரு கரம் ஏந்தி

இறைவன் திருத்தலத்தில் அவர்

இறைவா உன் திருமுன்னே

உலகைப் படைத்த இறைவனே

உன்னிடம் கையேந்தி உன்னிடம்

உன்னிலே என்னைக் கரைத்து

எந்தன் மனம் ஏந்தி

எமை முழுதும் உமக்களிக்க

என் ஆன்மாவின் சுரங்களை

என்னை முற்றும் தருகின்றேன்

எனக்காக பலியாகும் அன்பின்

ஏந்திய தட்டினிலே இறைவா

ஏற்றுக்கொள்ளும் எம் இறைவா

கருணையே இறைவா உம்

காணிக்கை ஏந்தி உம்

காணிக்கை கொண்டு வந்தேன்

காணிக்கையாக வந்தேன் கனிவோடு

குதூகலமாக நன்றியின் காணிக்கை

கையளிக்கின்றேன் இறைவா

கொடைகளின் தந்தையே கொடுக்கின்றோம்

கோதுமை மணிகள் மண்ணில்

தன்னையே தந்தவரே உள்ளங்கள்

தாள் பணிந்தோம் தந்தாய்

தெய்வீகப் பலியில் உறவாடும்

திருமுன் வந்தோம் திருப்பலி

திருவே திருப்பலி பொருள்

படைத்தளித்தாய் எந்தன் பரம்பொருளே

பரலோகத் தந்தைக்கு பலியை

பலிபீடத்தில் என்னை பரனே

பலியிட வருகின்றேன் எனை

பலி செய்ய நானும்

மலர் பறித்தேன் மணம்

வைகறைப் பொழுதுன் மலர்ப்பதம்


பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...