✠ பாரம்பரியப் பாடல்கள்

ஆவே மாரீஸ் ஸ்தெல்லா

தான்த்தும் ஏர்கோ ஸாக்ரமென்த்தும்

தே தேயும் லௌதாமுஸ்

வேனி க்ரேயாத்தோர் ஸ்பிரீத்துஸ்

அன்பே பிரதானம் சகோதர

ஆத்துமமே என் முழு

இதோ பெரிய குரு

இயேசு இரட்சகர் பெயரைச்

இயேசுபிரான் எங்கள் இயேசுபிரான்

இயேசுவையே துதி செய்

எந்நாளுமே துதிப்பாய்

எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம்

ஐயையா நான் வந்தேன்

ஓ இயேசுவே எம்

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்

சீர் இயேசு நாதனுக்கு

தந்தானைத் துதிப்போமே

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

திரி முதல் கிருபாசனனே

துதி தங்கிய பரமண்டல

தேவப்பிதா என்றன் மேய்ப்பனல்லோ

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின்

தோத்திரம் செய்வேனே

அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்

கிறிஸ்துவின் ஆத்மமே என்னை

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

ஜீவிய புனலின் ஊற்றே

ஜெபத்தைக் கேட்கும் எங்கள்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...