ஒரு நாளும் உனை மறவேன்

ஒரு நாளும் உனை மறவேன் - தாயே
ஒரு நாளும் உனை மறவேன் - 2


1. கடல் நீரில் மிதந்தாலும் 
கானகத்தில் பறந்தாலும் - 2
உலகமெல்லாம் அறிந்தாலும் 
உத்தமனாய் சிறந்தாலும்


2. நினைத்தவைகள் நடந்தாலும் 
நிலைகுலைந்தே மடிந்தாலும் - 2
என்னைப் பிறர் தான் இகழ்ந்தாலும் 
இனிதாகப் புகழ்ந்தாலும்