✠ இறந்தோர் திருப்பலிப் பாடல்கள்

இறந்தோர் வாழ்வு ஒளிபெறுக

இறைவா இறந்தவர்க்கமைதி தாரும்

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள்

முடிவில்லாத வாழ்வைத் தேடி


சுவாமி பாதாளங்களினின்று உம்மை

இறைவா உமது அடியார் இவர்க்கு

நிறைமிகு அமைதியில் சேர்த்திடுவாய்

இருள் சுழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில் (சங். 22)

வாழ்வோர் இறந்தோர் நலம்பெற

சாகா வரம் தரும் உணவு - நல்

இவர் ஆன்மாவை ஏற்றுக் கொண்டு

சென்றுவா கிறிஸ்தவனே உலகை

இறைவா இவரது திருப்பயணம்

கல்லறை மேட்டினில் மனுக்குலம்

தாயே உத்தரிக்கும் ஸ்தலத்தோர்க்கு

முன்னாள் வனத்தில் நீர் மன்னா

Libera me, Domino

Salve Regina

Nearer, my God to theeபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...