✠ பிராத்தனைகள்

தேவமாதா மன்றாட்டுமாலை

சகல புனிதர் மன்றாட்டுமாலை

நிலையான புகழுக்குரிய (நித்திய ஸ்துதிக்குரிய)பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...