✠ மாதா பாடல்கள்

அம்மா அம்மா அன்பின்

அம்மா அமுதினும் இனியவளே

அம்மா உந்தன் அன்பினிலே

அம்மா என்றேன் என்

அன்னையே ஆரோக்கியத்தாயே அருட்கடலே

அம்மா நீ தந்த

அம்மா மரியே சரணம்

அம்மா மரியே வாழ்க

அமலோற்பவியே அருள்நிறைத் தாயே

அருள்நிறை மரியாயே ஆண்டவர்

அருள்நிறை மரியே வாழ்க

அருள்நிறை மரியே வாழ்க

அலைகடல் ஒளிர்மீனே செல்வ

அலைகடலின் ஓசையிலே அன்புமொழி

அலையொளிர் அருணனை அணிந்திடுமா

அழகின் முழுமையே தாயே

அன்பான மாந்தரே கூடுங்களே

அன்பின் வடிவான அன்னை

அன்னை உன் ஆசி

அன்னை உன் பாதத்தில்

அன்னை மரியாம் மாதாவுக்கு

அன்னை மரியே ஆரோக்கியத்

அன்னை மாமரி எங்கள்

அன்னை மாமரி நமதன்னை

அன்னைக்குக் கரம் குவிப்போம்

அன்னையின் அருட்திரு வதனம்

அன்னையே ஆரோக்கிய அன்னையே

அன்னையே உந்தன் ஆதார

ஆதி தேவ தேவை

ஆரோக்கியத் தாயே ஆதாரம்

ஆரோக்கிய மாதாவே அம்மா

ஆரோக்கிய மாதாவே உமது

ஆவே கீதம் பாடியே

இடைவிடா சகாயமாதா இணையில்லா

இதயம் மகிழுதம்மா துயர்

இந்த பூவிலே ஒரு

இராஜ கன்னி மரியே

இனிய உன் நாமம்

உந்தன் திருப்பெயர் சொல்லி

உம்மைத் தேடி வந்தேன்

எங்கள் அம்மா என்று

எந்தன் உள்ளம் ஆண்டவரை

எம் தாய் எம்

என் ஆன்மா எந்நாளுமே

எனதான்மா இறையவனை ஏற்றியே

ஒரு நாவும் போதாதம்மா

ஒருநாளும் உனை மறவேன்

ஓ கன்னித்தாய் மாமரியே

ஓ சர்வ தயாபரியே

ஓ தூய கன்னித்தாயே

அன்று சிலுவையிலே நீ

கருணை நிறைந்தவளே அம்மா

கலங்கரை தீபமே கலங்களின்

காணார் மலரே கற்பகமே

கிருபை தயாபத்தின் மாதாவாய்

கிருபை தயாபத்தின் மாதாவாய்

சகாயத்தாயின் சித்திரம் நோக்கு

சகாயத்தாயே எங்கள் சந்தோஷம்

சதா சகாய மாதா

சதா சகாயமாதா சதா

சூரியன் சாய காரிருள்

அன்னையே தாயே ஆரோக்கிய

ஞானம் நிறை கன்னிகையே

தங்கத் தேரினிலே திகழும்

தங்கம் நிறைந்து மேனி

தயாபர ராணி தட்சணம்

தயை நிறை தாயே

தவமிருந்தோம் உம்மைக் காண

தஸ்நேவிஸ் மாமரி தோத்தரி

தாய் மனோகரி குணாகரி

தன்னைச் சிலுவையிலே தந்த

தாயிருக்க அவள் தயவிருக்க

தாயே அன்னையே

தாயே உன் பாதமே

தாயே மாமரி தஞ்சம்

தாரகை சூடும் மாமரியே

தாவீதின் குலமலரே -

தினமும் வாழ்த்துவோம் ஓ

தேவ தாயின் மாதம்

தேவன் தந்த தேவி

நாதத்தின் இனிமையில் பண்பாடு

நாளாம் நாளாம் புனித

பனிமயத் தாயின் பக்தர்களே

பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே

புகழ்வாய் மனமே இசைப்பாய்

புவனராணியே புனித இராணி

போற்றிப் போற்றி பாடுதே

மதுமலர் முகமோ ஒளிர்நிறை

மதுர ஞான சேகரி

மரியின் மடியில் மனிதம்

மரியென்னும் நாமம் அழகு

மறந்தாலும் மறவாத தாய்மரியே

மாசற்ற கன்னியே வாழ்க

மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே

மாதா உன் கோவிலில்

மாதா நீயே அருள்வெள்ளமே

மாதாவே சரணம் உந்தன்

மாதாவே துணை நீரே

மாமகிமை ஒளிர்ந்தென்றும் மாண்பு

மாமரியே நல்ல தாய்மரியே

மாமறை புகழும் மரியென்னும்

மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே

முதல்வனின் தாயே புதல்வர்கள்

முதிர் முத்தொளிவோ முகம்

யாத்ரி கட்குப் பாதை

லூர்து மாமலை யோரம்

வங்கக்கடல் கொஞ்சும் முத்துநகரினை

வங்கக் கடலலைகள் வந்து

வங்கக் கடலில் ஒரு

அன்னையாய் அருளமுதாய் நல்

நினைக்கும் மருந்தாகி அருள்வெளிக்க

வந்தோம் உம் மைந்தர்

வாழ்க எம் தாயே

வாழ்க வாழ்க மாதாவே

வாழ்த்துவோம் வாழ்த்துவோம் வாழ்த்த

வான்லோக இராணி வையக

வானக அரசியே மாந்தரின்

விடியலைத் தேடும் நெஞ்சங்களே

விண்மீன் முடியெனக் கொண்டவளே

விண்ணெழுந்து செல்லும் இந்த

வியாகுல மாமரியே தியாகத்தின்

ஜென்மப்பாவம் இல்லாமலே உற்பவித்த

சுவாமி கிருபையாயிரும்

அருணனை மடியாய் அம்புலி

கோவிலும் நீயே குருக்களும்

ஜீவியம் சில நாள்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...