✠ மாதா பாடல்கள்

அம்மா அம்மா அன்பின்

அம்மா அம்மா மேரி

அம்மா அன்பின் சிகரம்

அம்மா உந்தன் அன்பினிலே

அம்மா உந்தன் மாண்பு

அம்மா நீ தந்த

அம்மா மரியே வாழ்க

அமலோற்பவியே அருள்நிறை தாயே

அருள்நிறை அன்னையே அருள்

அருள்நிறை மரியே வாழ்க

அருள்நிறை மரியே வாழ்க

அருள்நிறை மாமரியே எம்மை

அருள் நிறையே எங்கள்

அலைகள் எழுந்து நடனம்

அலையொளிர் அருணனை அணிந்திடுமா

அழகின் முழுமையே தாயே

அழகினில் மலர்ந்திடும் சகாயமே

அழகோவியமே எங்கள் அன்னை

அன்னைக்குக் கரம் குவிப்போம்

அன்னை மரியாம் மாதாவுக்கு

அன்னை மாமரி எங்கள்

அன்னையே அம்மா மரியே

அன்னையே உனை எண்ணும்போதே

ஆரோக்கிய மாதாவே உமது

ஆவே கீதம் பாடியே

இதயம் மகிழுதம்மா துயர்

இதோ ஆண்டவரின் அடிமை

இறைவனின் தாயே இதயத்தில்

இனிய உன் நாமம்

உந்தன் திருப்பெயர் சொல்லி

உம்மைத் தேடி வந்தேன்

எங்கள் அம்மா என்று

எந்தன் ஆன்மா ஆண்டவரை

எந்தன் ஆன்மா தேவனை

எந்தன் உள்ளம் ஆண்டவரைப்

என் ஆன்மா ஆண்டவரை

என் ஆன்மா இறைவனையே

என் ஆன்மா எந்நாளுமே

ஒரு நாளும் உனை

கலங்கரை தீபமே கலங்களின்

சகாயத் தாயே எங்கள்

சதா சகாய மாதா

சதா சகாய மாதா

சின்னச் சின்னக் கண்ணிலே

ஞானம் நிறை கன்னிகையே

தரணியர் வாழ்த்தும் தாய்மரியே

தாயன்பைத் தேடி வந்தேன்

தாயே உன் பாத

தாரகை சூடும் மாமரியே

தாவீதின் குலமலரே ஒளி

தினம் தினம் எனில்

தினமும் வாழ்த்துவோம் ஓ

அருள்நிறை மரியே வாழ்க

நாதத்தின் இனிமையில் பண்

நாளாம் நாளாம் புனித

புவன ராணியே புனித

போற்றி போற்றிப் பாடுதே

மங்கள மேளம் கொட்டி

மரியன்னைப் புகழ் நாமம்

மரியன்னையே எங்கள் மாமரியே

மரியே உன்னைப் போற்றுகின்றோம்

மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே

மாதாவே சரணம் உந்தன்

மாதாவே துணை நீரே

மாமறை புகழும் மரியென்னும்

வான்லோக ராணி வையக

விடியலைத் தேடும் நெஞ்சங்களே

விண்முடி தாங்கிய விமலியே

வியாகுல மாமரியே தியாகத்தின்

வெள்ளி நிலா ஓடத்திலே

ஜென்மப் பாவம் இல்லாமலேபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...