✠ திருப்பாடல்கள்

அடைக்கலப் பாறையான இயேசுவே தி.பா.71

அடைக்கலமும் ஆற்றலுமாய் கடவுள் தி.பா.46

ஆர்ப்பரித்து அக்களியுங்கள் தி.பா.12

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆண்டவரே தி.பா.95

ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் தி.பா.93

ஆண்டவர் என் ஆயன் தி.பா.23

ஆண்டவர்க்கு அஞ்சி நடப்போர் தி.பா.103

ஆண்டவர்க்கு நன்றி செலுத்துங்கள் தி.பா.118

ஆண்டவர்க்கு நான் புகழ்பாடுவேன் தி.பா.15

ஆண்டவர்க்குப் பாடல் இசைப்போம் 95

ஆண்டவர் தமது மக்களுக்கு 29

ஆண்டவர் துணையிருப்பார் ஆபத்து 121

ஆண்டவர் பெயரைப் பாடிடுவோம் 66

ஆண்டவர்மீது நம்பிக்கை கொண்டவரே 1

ஆண்டவரிடமே பேரன்பும் 130

ஆண்டவரில் அகமகிழ்ந்திடுங்கள் 148

ஆண்டவரின் அன்பை நினைந்து 116

ஆண்டவரின் சந்நிதியில் அவரைப் 150

ஆண்டவரின் திருச்சந்நிதியில் அஞ்சாமல் 100

ஆண்டவருடைய காலத்தில் நீதி 72

ஆண்டவரே உம் பேரன்பிற்கேற்ப 109

ஆண்டவரே உம் பேரன்பு 33

ஆண்டவரே உம்பேரன்பைக் காட்டி 85

ஆண்டவரே உம் முகத்தின் 4

ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி 25

ஆண்டவரே உம்மைப் புகழ்ந்திடுவேன் 30

ஆண்டவரே உமது படைப்புகள் 104

ஆண்டவரே எம் ஆண்டவரே 16

ஆண்டவரே என் ஆண்டவரே

ஆண்டவரே என் ஆற்றலாய் 18

ஆண்டவரே என் ஆன்மாவின் 23

ஆண்டவரே என்னை அறிந்திருக்கின்றீர் 139

ஆண்டவரே என்னை அறிந்திருந்தீர் 139

ஆண்டவரே நீர் எவ்வளவோ 104

ஆண்டவரே நீரே எனக்குப் 32

ஆண்டவரை எனதுள்ளம் பெருமைப் லூக்.1

ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் 34

ஆயர் தம் மந்தையைக் 31

ஆயிரம் துதிப்பாடல் எந்தன்

ஆவலுடன் நான் ஆண்டவர்க்காக 40

இயேசுவே நல் ஆயனே 23

இயேசுவே நீரே என் 91

இறைவன் என் பாதைக்கு 26

இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்தப்

இறைவன் எனது மீட்பானார் 26

இறைவன் சொல்வது சமாதானமே 85

இறைவன் நமக்கு அடைக்கலம் 49

இறைவனே என்னைக் காக்கின்றார் 121

இறைவா உம் இல்லத்திலே 15

இறைவா என்னைக் காத்தருளும் 16

இஸ்ராயேலின் மேய்ப்பரே எனக்கு 80

உம்மில் அடைக்கலம் தேடி 16

உம்மை வாழ்த்துவோம் உம்மைப் 150

உலகம் அனைத்தும் கடவுள் 98

உன் சிறகுகள் நிழலில் 91

உன்னத தேவனவர் நம்மைப் 92

என் ஆயன் ஆண்டவரே 23

என் ஆயனாய் இறைவன் 23

என் ஆற்றலின் ஆண்டவரை 18

என் இறைவனே என் 145

என் உயிரே ஆண்டவரைப் 103

என் கர்த்தரே என்னரசே 145

என் தலைவர் என் 54

என் நன்றிப் பாடல் 118

என்றென்றும் உள்ள பேரன்பை 106

கடல் அலையெனவும் அருளினை 27

கலங்காதே என் நெஞ்சமே

கலைமான்கள் நீரோடை தேடும் 42

கலைமான் நீரோடையை ஆர்வமாய் 42

குறைபட்ட வாழ்வில் வாடுகின்றேன் 55

சபைநடுவே இறைவனைப் புகழ்ந்திடுவோம் 22

சீயோனிலே புகழ் பாடுவேன் 65

தலைமுறை தலைமுறையாக நீரே 90

நம் ஆண்டவர் தம் 149

நம்பினேன் ஆண்டவரே உம்மையே 125

நன்றி நன்றி ஆண்டவரே 107

நீ எந்தன் பாறை 31

நீ போகும்போதும் காப்பார் 121

நெஞ்சமே நீ விழித்தெழு 108

நெஞ்சே நீ போற்றிடு 148

போற்றுங்கள் ஆண்டவரை வாழ்த்துங்கள் 135

போற்றுவேன் ஆண்டவா உம்மை 8

படைப்புகளே நம் ஆண்டவரைப்

பாடுங்கள் ஆண்டவர்க்கு புதியதோர் 150

மாநிலத்தோரே பாடுங்கள் 66

வாக்கு மனிதரானார் நம்மிலே 147

வாருங்கள் கொண்டாடுவோம் மகிழ்வுடன் 79

வாருங்கள் நம் ஆண்டவர்க்கு 95

வாழ்வோரின் நாட்டில் 27

வான்படைகளின் ஆண்டவரை 84

விடுதலை நாயகனே எம்மை 146

விண்ணும் மண்ணுமே கடவுள் 24பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...