✠ திருப்பலி பாடல்கள்

இதோ பெரிய குரு வருகின்றார்

மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம்

மங்கள ஒலியுடன் மகிழ்வுடன் யாம் அழைத்தோம்

மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம்

ஆண்டவரே ஈசோ புல்லினால் என்

தேவாலய வலப்புறமிருந்து

ஆண்டவரே இக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே

உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு

ஆ... அல்லேலூயா அல்லேலூயா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா

வானமும் பூமியும் படைத்தவராம்

தூபம்போல் என் செபம்

பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள்

விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே

பரலோகம் வாழும் தந்தையே

வானிலே அரசுகொண்ட வடிவுடை

விண்ணிலும் மண்ணிலும்

விண்வாழும் தந்தாய் எந்நாளும்

உலகின் பாவம் போக்கும்

குருத்துவ பாடல் (மகிழ்ந்திடாய் மானிலமே)ஆண்டவரே ஈசோப் புல்லினால்

ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும்

உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு

உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு மாட்சிமை

அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா

வானமும் பூமியும் படைத்தவராம்

வானமும் பூமியும் படைத்தவராம்

ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்கள்

ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டைக்

ஆன்மாவின் இராகத்தைக் கேட்கின்ற

பொங்கும் கருணையே உந்தன்

தூயவர் தூயவர் தூயவர்

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள்

உலகின் பாவம் போக்கும்

எவேனு ஷாலோம் ஆலே

ஷாலோம் மை ஃப்ரெண்ட்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...