✠ நன்றிப் பாடல்கள்

அழகிய கவிதையில் பாடிடுவேன்

அன்பர் இயேசு அருகில்

அன்பினில் துள்ளிடும் நெஞ்சம்

உம் பணி வாழ்வையே

இதழால் நன்றி சொன்னால்

இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக

இந்நாள்வரை என்னைக் காத்த

இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்

இயேசுவின் நாமம் இனிதான

இயேசுவின் பின்னால் நானும்

இறைவன் படைத்த நாளிதே

இறைவனைப் புகழ்ந்து பாடுவேன்

இன்று என் வாழ்விலே

இன்று விடியல்கள் தேடி

இன்னொரு நாள் மலர்கிறது

உம்மைப் போற்றிப் புகழுகின்றோம்

உம்மைப் போற்றுகின்றோம் உம்மைப்

உலகிற்கு ஒளியாய் உயிருக்கு

உள்ளம் வந்தீர் உறவு

உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள்

உன் புகழைப் பாடுவது

எத்துணை நன்று எத்துணை

எந்தன் உள்ளம் வந்த

எந்தன் நாவில் புதுப்பாடல்

எந்தன் நெஞ்சம் பாடும்

எந்நாளும் நான் ஆண்டவரைப்

என் இயேசு நாதனைப்

என் தேவனே என்

என்ன சொல்லிப் பாடுவேன்

என்னிடம் எழுந்த இயேசுவே

என்னில் வந்த நாதனுக்கு

என்னிறை தேவன் ஏற்றிய

என்னை வாழ வைக்கும்

என்னோடு இயேசு இருக்கின்றார்

ஒரு கோடிப்பாடல்கள் நான்

ஒரு பாடல் நான்

ஒருவர்மீது ஒருவர் அன்பு

ஒவ்வொரு மனிதனும் என்

ஒன்று கூடி நன்றி

ஓ இயேசுவே நான்

ஓயாத கருணையின் இறைவனே

கண்ணுக்குள் கருவிழியாய் நெஞ்சுக்குள்

கண்ணாறக் கண்டேனையா உம்

தாயான தெய்வமே துணையான

தெய்வீக ராகங்கள் பாடு

நன்றி என்ற வார்த்தைக்கு

நன்றி என்று பாடுவேன்

நன்றி சொல்லுவேன் நன்றி

நன்றிகள் பலகூறி நாம்

நன்றி கீதம் நான்

நன்றி கூறிப் பாடுவோம்

நன்றி கூறுவேன் நல்ல

நன்றி கூறுவோம் நாளும்

நன்றி சொல்லி நாளும்

நன்றி சொல்லிப் பாடிடுவோம்

நன்றி சொல்லி பாடுவோம்

நன்றி நன்றி என்று

நன்றி நன்றி என்று

நன்றி நன்றி நல்ல

நன்றி பாடுவேன் இனிய

நன்றி பாடி நன்றி

நன்றியால் துதிபாடு நம்

நன்றியோடு நெனச்சுப் பார்த்தேன்

நாமணக்குது இயேசு என்னும்

நீங்கள் என் சாட்சிகள்

நீ செஞ்ச நன்மையெல்லாம்

நீ செய்த நன்மை

நெஞ்சில் சுரக்கும் நன்றி

பகிர்ந்து வாழும் மனமே

பாட்டுப்பாடி ஆண்டவர்க்கு நன்றி

புதியதோர் உலகம் படைத்திடவே

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம்

மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும்

வெண்முடி சூடிய வேந்தனாம்

வெள்ளிச் சுரங்களின் அலைகளிலேபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...