✠ பெரிய வியாழன் பாடல்கள்

நாம் ஆசீர்வதிக்கும் கிண்ணம்

ஆண்டவரே நீரோ என்

புதியதோர் கட்டளை உங்களுக்குத்

அன்பும் நட்பும் எங்குள்ளதோ

ஆசைமேல் ஆசையாய் இருந்தேன்

பாடுவாய் என் நாவே

பாஸ்கா உணவினை அருந்திட

பாதங்களைக் கழுவினார்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...