சிலுவையில் அறையுண்ட மெசியா

சிலுவையில் அறையுண்ட மெசியா
இறைவல்லமையும் இறைஞானமுமாய் உள்ளார்
இதை உள்ளங்கள் உணர்ந்திடட்டும் - இந்த
உலகமும் உணர்ந்திடட்டும்
அல்லேலூ அல்லேலூ அல்லேலூயா -4

1. நெஞ்சினில் அமைதியை இழக்கின்றோம் - மன
நிம்மதி இழந்தே தவிக்கின்றோம்
நோவிலும் சாவிலும் துடிக்கின்றோம் - எங்கள்
தேவனே சிலுவையின் பொருள் சொல்வாய்
இந்தச் சிலுவை உமது வல்லமையோ
இந்தச் சிலுவை உமது ஞானமோ (2) அல்லேலூ...

2. உறவுகள் நிறைவு தருவதில்லை எங்கள்
உள்ளத்தில் அன்பு வளர்வதில்லை
பிரிவுகள் பிளவுகள் பிணக்குகளே எங்கள்
வீட்டிலும் நாட்டிலும் வளர்வது ஏன்
இந்தச் சிலுவை உமது வல்லமையோ
இந்தச் சிலுவை உமது ஞானமோ (2) அல்லேலூ...