அன்னைக்கு கரம் குவிப்போம்

அன்னைக்கு கரம் குவிப்போம்
அவள் அன்பைப் பாடிடுவோம் - 2

1. கன்னிமையில் இறைவன் உருக்கொடுத்தார் - அந்த
முன்னவனின் அன்னை எனத் திகழ்ந்தாள் - 2
மனுக்குலம் வாழ்ந்திடப் பாதை படைத்தாள் - 2
தினம் அவள் புகழினைப் பாடிடுவோம்

2. பாவமதால் மனிதன் அருள் இழந்தான் -அன்று
பாசமதால் அன்னைக் கருணை கொண்டாள் - 2
பாரினில் வாடினோர் வாழ்வு கண்டார் - 2
பாரினில் அவள் புகழ் பாடிடுவோம்

3. அன்னைமரி உலகில் வாழ்ந்த வழி
நாம் சென்றிடுவோம் அதுவே சிறந்த வழி - 2
நல்வழி நாடிடும் யாவருமின்று - 2
நல்வழி கண்டிடச் செய்திடுவோம்