குழலோடும் யாழோடும் இனிதான தமிழோடும்

குழலோடும் யாழோடும் இனிதான தமிழோடும்
தேவாதி தேவனைப் புகழ்ந்தேத்துவோம் (2)

திரியேக தேவனுக்கு புகழாரங்கள்
புவி ஆளும் வேந்தனுக்கு புதுப்பாடல்கள்


1. 

ஆண்டவரே நல்ல மேய்ப்பனாம்
நாமெல்லாம் அவரது ஆடுகளாம் (2)


2. 

வாழ்வினை ஈந்தவர் ஆண்டவராம்
நாமெல்லாம் அவரது குழந்தைகளாம் (2)