சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி கிடைத்தது

சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி கிடைத்தது -2
இயேசு உயிர்த்தார் அல்லேலூயா (2) அல்லேலூயா - 7


1. 

விதைக்கப்படுவது அழிவுக்குரியது
உயிர்த்து எழுவது அழியாதது
புதைக்கப்பட்டதோ வலுவற்றது
உயிர்த்து எழுவதோ வலுவானது
மண்ணில் விழுந்து மடியும் விதைகள்
எழுந்தபோது தருமே பலன்கள் (2) அல்லேலூயா - 7


2. 

அழிவின் பாதைகள் சாவு மேடைகள்
அன்பின் ஆட்சிகள் உயிர்ப்பின் வாசல்கள்
பாவம் என்பது இருண்ட மேகங்கள்
திருந்தி வாழ்வது நீல வானங்கள்
பாவம் மறந்து பாதையில் வீழ்ந்து
உயிர்ப்பு வாழ்வே நமது விருந்து(2) அல்லேலூயா - 7