உன்னை நான் நேசிக்கிறேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னை நான் நேசிக்கிறேன் - 5 உன் பின் நடப்பேன்

உன் சன்னிதியில் அமர்ந்திடுவேன்


1. உன் வார்த்தைகளை நினைத்திடுவேன்

உன் பாதையில் நான் நடந்து உன்னைத் தொடர்வேன் (2)


2. உன்னை நான் போற்றுகிறேன் - 5 உன்னைத் தொழுவேன்

உன் சன்னிதியில் அமர்ந்திடுவேன்

உன் திருமுகம் நோக்கிடுவேன்

என் பாவங்கள் போக்கிடவே உன் அருள் தருவாய் (2)

அல்லேயா ஆலேலூயா - 5 அல்லேலூயா - 3