மாசில்லா கன்னியே மாதாவே உன்மேல்

மாசில்லா கன்னியே மாதாவே உன்மேல்
நேசமில்லாதவர் நீசரே ஆவார்
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க மரியே! ...(2)

மாசில்லா கன்னியே மாதாவே உன்மேல்
நேசமில்லாதவர் நீசரே ஆவார்
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க மரியே! ...(2)

மூதாதை தாயார் செய் முற்பாவமற்றாய்
அதியில்லாதோனை மாதே நீ பெற்றாய்
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க மரியே! ...(2)

மூதாதை தாயார் செய் முற்பாவமற்றாய்
அதியில்லாதோனை மாதே நீ பெற்றாய்
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க மரியே! ...(2)

தாயே நீ ஆனதால் தாபரிதென்மேல்
நேசம் வைத்தாள்வது நின் கடனாமே
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க மரியே! ...(2)

தாயே நீ ஆனதால் தாபரிதென்மேல்
நேசம் வைத்தாள்வது நின் கடனாமே
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க மரியே! ...(2)

அருள் நிறைந்த மாதாவே ஆண்டவர் உம்முடனே
பெண்களுக்குள்ளே பேறு பெற்றாயே
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க மரியே! ...(2)

அருள் நிறைந்த மாதாவே ஆண்டவர் உம்முடனே
பெண்களுக்குள்ளே பேறு பெற்றாயே
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க மரியே! ...(2)