அலையொளிர் அருணனை அணிந்திடுமா

அலையொளிர் அருணனை அணிந்திடுமா
மணிமுடி மாமரியே (2)
வாழ்க்கையின் பேரரசி 
வழுவில்லா மாதரசி - 2
கலையெல்லாம் சேர்ந்தெழும் 
தலைவியும் நீயல்லோ
காலமும் காத்திடுவாய்


1. 

அகால வேளையிலே 
அம்மா உன் கருணையாலே - 2
பொல்லாத கூளியின் 
தொல்லைகள் நீங்கிட
வல்ல உம் மகனிடம் கேள்


2. 

அகோரப் போர் முழங்கி 
அல்லலும் தோன்றுதன்றோ - 2
எல்லோரும் விரும்பிடும் 
நல்லதோர் அமைதியை
சொல்லாமல் அளித்திடுவாய்