சுமைதாங்கி வாழ்க்கையோ சுகமான ராகங்கள்

சுமைதாங்கி வாழ்க்கையோ சுகமான ராகங்கள் -2
வலுவான துன்பமோ பரமனின் சொந்தங்கள்
கல்வாரி மேடைகள் உறவாகும் பாதங்கள்


1. 

ஒளியினை ஏற்றிடும் தீபம் 
தன்னை அழித்தே ஒளியினை ஏற்றும்
உழைப்பினில் உயரும் மனிதன்
உடல் அழித்தே உலகினில் உயர்வான்
சுமைகளை விரும்பியே சுமப்பதும் இன்று இன்பமே -2
துன்பங்களின் முடிவினிலே இன்பங்கள் பிறந்திடுமே


2. 

சுகங்களை இழப்பது ஒன்றே இங்கு
பிறர்நல வேள்வியின் உணர்வை
தன்னலம் மறந்த இறைவன் இந்த
தரணியை உயர்த்தவே இறந்தார்
கலங்கரை தீபமாய் இன்று இருப்பது சிலுவையே 2
சுமைகளின் சுரங்களில் பிறப்பது பூபாளமே