அருள் தாரும் இயேசுவே சுகம் பெறுவேன் இயேசுவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அருள் தாரும் இயேசுவே சுகம் பெறுவேன் இயேசுவே

ஒரு வார்த்தை பேசுமே என் வாழ்வு நலமாகுமே -2

ஆராதனை -2 ஆராதனை செய்கிறோம் (2)

தாவீதின் திருமகனே தயைகூர்ந்து இறங்குமையா -2

கடைக்கண்ணால் எமைப் பாருமே கருணைக்கடல் இயேசுவே


1. நீர் தொடுவாய் இயேசுவே நோய்களையே இயேசுவே -2

ஆசீர்வதிப்பாய் இயேசுவே மீட்புப்பெறுவேன் இயேசுவே -2


2. மார்போடு அணைத்துக்கொண்டு மன்னித்து வாழ்வு தரும் -2

திருந்தி உன்பாதத்தில் என் குற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளும் -2