நாதத்தின் இனிமையில் பண் பாடுவோம்

நாதத்தின் இனிமையில் பண் பாடுவோம்
எந்நாளுமே அன்னையின் புகழ் பாடுவோம்
நெஞ்சத்தில் நிறைந்திடும் நல் அன்பிற்கு 
புகழ் பாக்கள் பாடிடுவோம்
ஆ அன்னையே வாழ்க - 2
அருளால் நிறைந்த அன்னையே நீ வாழ்க


1. 

இறைவன் திருவுளத்தை நிறைவேற்றிட மனமுவந்தாய் -2
என்றும் மறைபுகழ் உன்வழி இறையுள்ளம் அறிந்திட
குறையின்றிக் காத்திடுவாய்


2. 

தரணிக்கு தாயானாய் திருத் தாய்மையைப் பாடுகிறோம் -2
என்றும் திருவரம் இயேசுவின் அன்பர்கள் ஆகிட
தாயே உன் அருள் தாராய்