திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம்

திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம் 
ஜெக தல ரட்சக தேவா சரணம் 
தினம் அனுதினம் சரணம் - கடாட்சித் 
தினம் அனுதினம் சரணம் - சருவேசா

1. நலம் வளர் ஏக திரித்துவா சரணம் 
நமஸ்கரி உம்பர்கள் நாதா சரணம் 
நம்பினேன் இது தருணம் - தருணம் 
நம்பினேன் தினம் சரணம் - சருவேசா

2. அருவுருவே அருளரசே சரணம் 
அன்று மின்று மென்றும் உள்ளாய் சரணம் 
அதிகுணனே தருணம் - கிரணமொளிர் 
அருள் வடிவே சரணம் - சருவேசா

3. உலகிட மேவிய உனதா சரணம் 
ஓர் கிருபாசன ஒளியே சரணம் 
ஒளி அருள்வாய் தருணம் - மனுவோர்க்கு 
உத்தமனே சரணம் - சருவேசா

4. நித்திய தோத்திர நிமலா சரணம் 
நிதி இஸரேலரின் அதிபதி சரணம் 
நீதா இது தருணம் - கிருபைக் கொரு 
ஆதாரா சரணம் சருவேசா