சாலேமின் ராசா


1. சாலேமின் ராசா, சங்கையின் ராசா, ஸ்வாமி, வாருமே - இந்தத்
தாரணிமீதினில் ஆளுகை செய்திடச் சடுதி வாருமே

2. சீக்கிரம் வருவோமென்றுரைத்துப்போன செல்வக்குமாரனே - இந்தச்
சீர்மிகும் மாந்தர்கள் தேடித்திரிகின்ற செய்திகேளீரோ?

3. எட்டி எட்டி உம்மை அண்ணாந்து பார்த்துக் கண்பூத்துப் போகுதே - நீர்
சுட்டிக்காட்டிப்போன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறலாகுதே

4. நங்கை எருசலேம்பட்டினம் உம்மை நாடித்தேடுதே - இந்த
நானிலத்திலுள்ள ஜீவப்பிராணிகள் தேடிவாடுதே

5. சாட்சியாகச் சுபவிசேஷம் தாரணிமேவுதே - உந்தச்
சாட்சிகளுடைய இரத்தங்களெல்லாம் தாவிக் கூவுதே