மரித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் மீது

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் மீது
மனமிரங்கி ஆண்டவரே இன்ப சாந்தி தாரும் -2


1. 

விரிந்த திரு கைகால்கள் 
விலாவில் இருந்தோடும்
விலையில்லா உதிரத்தால் 
அவர்களை விண் சேரும் - 2


2. 

எரிகின்ற நெருப்பினிலே 
புழுப்போல வாடி
எள்ளளவும் சுகமின்றி 
ஆறுதலைத் தேடி
புரிந்த சிறு பாவங்களுக்குப் 
பரிகாரம் செய்து
புலம்பி அழும் அவர்களுக்கு 
அருள்மாரி பெய்து -2