அருள்நிறை மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே

அருள்நிறை மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே
பெண்களுள் சிறந்தவள் நீயே மாமரியே நீ வாழ்க
அன்னையே வாழ்க வாழ்க லூர்தன்னையே வாழ்க வாழ்க - 2


1. 

வாழ்வில் கருணையாய் வந்திடுவாய்
வறியவர் துயரம் தீர்த்திடுவாய்
உமையை இழந்து உழல்வோர்க்கு
உலகம் காண வழிசெய்வாய்
உள்ளங்கள் இணைந்தே போராடும்
மனிதர்க்குத் துணையாய் நின்றிடுவாய் (2)
உறவில் மலரும் வாழ்வாக
உண்மை வழியைக் காட்டிடுவாய் - அன்னையே


2. 

மனதினில் நம்பிக்கை வளர்த்திடுவாய்
மனிதம் காத்திட துணை செய்வாய்
ஊமைக் குரலாய் எழும்போது
அடிமைச் சிறையைத் தகர்த்திடுவாய்
விடியலுக்காகவே வாழ்ந்திடவே
விடுதலைத் தாயாய் அருகிருப்பாய் (2)
மண்ணில் மகத்துவம் கண்டிடவே
மாண்புடன் வாழ்ந்திட அருள் புரிவாய் - அன்னையே