ஜென்மப் பாவம் இல்லாமலே

ஜென்மப் பாவம் இல்லாமலே
உற்பவித்த ராக்கினியே (2)
நாங்களெல்லாம் உம் பாதத்தை
நாடி வந்தோம் நாயகியே
மரியே மரியே ஆதரிப்பாய் தோத்திரமே


1. 

பேய்மயக்கும் பாவவழி நின்று எம்மைக் காத்திடுவாய் -2
தூய வெள்ளி மலர்போல் தோன்றி நீயே பூமிதனில்
மரியே மரியே ஆதரிப்பாய் தோத்திரமே


2. 

மணிமுடி தாங்கி நிற்கும் மகிமையின் அரசியே -2
வானவரும் மானிடரும் வாழ்த்தி உம்மைப் போற்றுகிறோம்
மரியே மரியே ஆதரிப்பாய் தோத்திரமே