இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்
முழு இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

1. காசினியில் அதனுக் கிணையில்லையே 
விசுவாசித்த பேர்களுக்குக் குறையில்லையே

2. இத்தரையில் மெத்தவதி சயநாமம்
அதை நித்தமுந் தொழுபவர்க்கு ஜெயநாமம்

3. உத்தம மகிமைப் பிரசித்த நாமம்
இது சத்திய விதேய மனமொத்த நாமம்

4. விண்ணவரும் பண்ணுடன் கொண்டாடும் நாமம்
நமை அண்டிடும்பேய் பயந்தோடு தேவநாமம்

5. பட்சமுள்ள ரட்சைசெயு முபகாரி
பெரும் பாவப்பிணிகள் நீக்கும் பரிகாரி