விடுதலை ராகங்கள் விடியலின் கீதங்கள்

விடுதலை ராகங்கள் விடியலின் கீதங்கள்
முழங்கிட வாருங்களே
புது உலகமைத்திட புதுவழி படைத்திட
அன்புடன் வாருங்களே
வாருங்கள் வாருங்கள் ஆலயம் வாருங்கள்
அனைவரும் வாருங்களே - 2


1. 

அன்புக்காகவும் அமைதிக்காகவும் இயேசு மனுவானார்
உண்மைக்காகவும் நீதிக்காகவும் அவரே பலியானார் (2)
ஒன்று கூடுவோம் உணர்ந்து வாழுவோம் - 2
சுயநலம் நீக்கி பிறர்நலம் காத்து
அன்பினில் நாம் இணைவோம் - வாருங்கள் ...


2. 

ஏழை எளியவர் வாழும் இடங்களே இறைவன் வீடாகும்
வறுமைப் பிடியிலே அலறும் குடில்களே
இறைவனின் மொழியாகும் (2)
பகிர்ந்து வாழுவோம் பசியை நீக்குவோம் - 2
இறைவனின் அரசின் இனிமையைக் காண
இன்றே முயன்றிடுவோம்