வியாகுல மாமரியே தியாகத்தின் மாதாவே

வியாகுல மாமரியே 
தியாகத்தின் மாதாவே
சிலுவையடியினிலே 
சிந்தை நொந்தழுதாயோ (2)


1. 

பன்னிரு வயதில் ஆலயத்தில்
அன்று அறிஞர்கள் புகழ்ந்தவரை (2)
கரங்களை விரித்தே கள்வனைப் போல் -2
கழுமரத்தினில் கண்டதினால்


2. 

கண்ணீரே சிந்திய மனிதருக்கு
அருள் பண்ணிய திருமகனே (2)
மண்ணவர்க்காகத் தன்னுயிரை -2
இன்று மாய்த்திடக் கண்டதினால்