சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே

சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே
உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் (2)
இறைவன் இயேசு உன்னைச் சுமக்க 
என்ன தவம் செய்தாய் (2)


1. 

பாவச் சுமையின் சின்னமாக உன்னைச் சுமந்த இயேசுவே -2
புதிய வாழ்வின் புனிதமாக உன்னை உயர்த்திவிட்டார் - 2


2. 

ஆணி கொண்டு உன்னில் அறைந்து உயிரை மீட்டார் இயேசுவே (2)
மேனி வழிந்த குருதி நனைந்து புனிதமானாய் சிலுவையே - 2


3. 

இறைவன் வார்த்தை இறுதியாக உந்தன் மேலே ஒலித்தது -2
அன்பும் அருளும் ஆசி பொழிவும் உந்தனிடமே பிறந்தது - 2


4. 

பிறந்த நிகழ்வும் இறந்த விதமும் அடிமைக் கோலக் காட்சியே - 2
நிகழ்ந்ததனைத்தும் சிகரமாக உன்னில் முடிந்தது மாட்சியே -2


5. 

தலையைச் சாய்த்து உயிரைநீக்க அன்னை மடியும் இல்லையே 2
கரங்கள் விரித்து உம்மில் மரித்தார் புனிதமானாய் சிலுவையே (2)