பாடுவாய் என் நாவே

பாடுவாய் என் நாவே மாண்பு
மிக்க உடலின் இரகசியத்தை
பாரின் அரசர் சீருயர்ந்த வயிற்றுதித்த கனியவர் தாம்
பூதலத்தை மீட்கச் சிந்தும் விலைமதிப்பில்லாதுயர்ந்த
தேவ இரத்த இரகசியத்தை எந்தன் நாவே பாடுவாயே


1. 

அவர் நமக்காய் அளிக்கப்படவே மாசில்லாத கன்னி நின்று
நமக் கென்றே பிறக்கலானார் அவனி மீதில் அவர் வதிந்து
அரிய தேவ வார்த்தை யான வித்து அதனை விதைத்த பின்னர்
உலக வாழ்வின் நாளை மிகவே
வியக்கும் முறையில் முடிக்கலானார்


2. 

இறுதி உணவை அருந்த இரவில் சகோதரர்கள் யாவரோடும்
அவரமர்ந்து நியமனத்தின் உணவை உண்டு நியமனங்கள்
அனைத்தும் நிறைவு பெற்ற பின்னர் பன்னிரண்டு சீடருக்கு
தம்மைத் தாமே திவ்விய உணவாய் தம் கையாலே அருளினாரே


3. 

ஊன் உருவான வார்த்தையானவர் வார்த்தையாலே உண்மை அப்பம்
அதனைச் சரீரம் ஆக்கினாரே இரசமும் கிறிஸ்து இரத்தமாகும்
மாற்றம் இது நம் மனித அறிவை முற்றிலும் கடந்த தெனினும்
நேர்மையுள்ளம் உறுதி கொள்ள மெய்விசுவாசம் ஒன்றே போதும்