அழகின் முழுமையே தாயே

அழகின் முழுமையே தாயே 
அலகையின் தலைமிதித்தாயே
உலகினில் ஒளி ஏற்றிடவே 
அமலனை எமக்களித்தாயே - 2

1. இருளே சூழ்ந்திடும் போதே 
உதயதாரகை போல - 2
அருளே நிறைந்த மாமரியே 
அருள்வழி காட்டிடுவாயே - 2

2. அன்பும் அறமும் செய்வோம் 
அன்னை உனைப் பின்செல்வோம் - 2
உன்னைத் துணையாய்க் கொள்வோம்
என்றும் பாவத்தை வெல்வோம் - 2