இதயம் மகிழுதம்மா

இதயம் மகிழுதம்மா துயர் கறைகள் மறையுதம்மா
உள்ளமும் துள்ளுதம்மா - உந்தன்
தாய்மையின் நினைவாலே அம்மா

1. தாயெனும் போதினிலே மனம் தானுனைத் தேடுதம்மா - 2
ஈன்ற தாயும் போற்றும் உந்தன்
பாதம் பணிந்திடுவேன் அம்மா

2. அன்னை உன் அன்பினிலே என்றும் அடைக்கலம் தாருமம்மா - 2
நாளும் பொழுதும் உந்தன் நாமம்
பாடிப் புகழ்திடுவேன் அம்மா

3. வாழ்வெனும் பாதையிலே ஒளிவிளக்காய் நீ இருப்பாய் - 2
உண்மை மனதும் உயர்ந்த நெறியும் நிறைந்து வாழ்ந்திடுவேன் அம்மா