அம்மா மரியே வாழ்க

அம்மா மரியே வாழ்க - 2
மரியே வாழ்க மரியே வாழ்க மாதா நீ வாழ்க
எங்கள் மரியே வாழ்க மரியே வாழ்க மாதா நீ வாழ்க


1. 

அறியாத மாந்தருக்கு அறியவைத்தாய் - உனை
ஆரோக்கியத் தாயாக உணர வைத்தாய் (2)
மறையாத வான் நிலவாய் மாறாத வான் மழையாய் - 2
திகழ்கின்ற திருமரியே நீ வாழ்க - 3


2. 

உருகாத நெஞ்சமெல்லாம் உருகுதம்மா - உன்
அருகாமை காண இருள் விலகுதம்மா (2)
உலகங்கள் கூறுகின்ற உன் அன்புப் பெருமைகளை -2
உம் சன்னிதியில் உணர்ந்து கொண்டோம் ஒரு நாளில் - 3