புவன ராணியே புனித ராணி புகழுமா மகிமை ராணியே

புவன ராணியே 
புனித ராணி புகழுமா 
மகிமை ராணியே

1. 

சகலலோக மாளுமாக 
ஏக பரமன் தாய் -2
அகமும் உடலும் அழகு மிளிரும் 
அன்னை மரியே -2


2. 

கவலை மோதி வாட்டும் எமைக் 
காப்பதுன் கடமை -2
தபமும் தயையும் நிறையும் மரியே 
அபயம் எங்கள் தாயே -2