ஆவே கீதம் பாடியே

ஆவே கீதம் பாடியே உன் புகழைப் பாடுவேன்
உன் அன்பின் பெருமை அகிலம் விளங்கும்
மாண்பைப் போற்றுவேன் ஆவே... ஆவே... ஆவே...

1. பாவிகளின் ஆதரவே பாருலகோர்க்கொளியே - 2
அன்பின் தாய் நீயே எம் குரல் கேளம்மா - 2

2. தாயெனவே யாம் அழைப்போம் தாயன்பில் வாழுவோம் - 2
மாய உலகினில் காத்திடுவாய் அம்மா