அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி

அர்ப்பணித்தேன் என்னையே

ஆராதனை துதி தோத்திரங்கள்

அப்பனே உமக்குத் தந்தேன் (2)- அன்பு நேசரே உம்...

ஆராதனை ஆராதனை (2)

அன்பர் இயேசு ஆண்டவர்க்கே ஆவியான தேவனுக்கே


1. இந்த நாளில் ஒவ்வொரு நிமிடமும்

உந்தன் நினைவால் நிரம்ப வேண்டும் (2)

என் வாயின் வார்த்தை எல்லாம்

பிறர் காயம் ஆற்ற வேண்டும் (2) ஆராதனை...


2. உந்தன் ஏக்கம் விருப்பம் எல்லாம்

என் இதயத் துடிப்பாக மாற்றும் (2)

என் ஜீவ நாட்கள் எல்லாம் செப வீரன் என்று எழுதும் -2