ஞானம் நிறை கன்னிகையே

ஞானம் நிறை கன்னிகையே
நாதனைத் தாங்கிய ஆலயமே
மாண்புயர் ஏழு தூண்களுமாய் - 2
பலிபீடமுமாய் அலங்கரித்தாயே

1. பாவ நிழலே அணுகா
பாதுகாத்தான் உன்னையே பரமன்
பாவ நிழலே அணுகா
தாய் உதரம் நீ தரித்திடவே - 2
தனதோர் அமலன் தலமெனக் கொண்டார் - 2

2. வாழ்வோர் அனைவரின் தாயே
வானுலகை அடையும் வழியே
வாழ்வோர் அனைவரின் தாயே
மக்கள் இஸ்ராயேல் தாரகையே - 2
வானோர் துதிக்கும் இறைவியே வாழி - 2